محصولات وارداتی معاف از مالیات در گمرکات جمهوری تونس

محصولات وارداتی معاف از مالیات در گمرکات جمهوری تونس

بنابر دستورالعمل جدیدی که به امضای آقای قیس سعید رئیس جمهور تونس رسیده و در تاریخ 18 نوامبر 2022 در روزنامه رسمی منتشر شده است از این پس محصولات وارداتی که مشابه داخلی ندارند از پرداخت عوارض گمرکی معاف میشوند. این معافیت شامل 76 قلم کالا است. تصویر بیست این کالاها به پیوست ایفاد میگردد.

لیست کالا