اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

آقای محمدعلی رضایی رییس هئیت مدیره

«مدیرعامل شرکت ایمان‌ مهر»

آقای محمدرضا فرشچیان نایب رییس هیئت مدیره

« مدیرعامل شرکت صادراتی فرآورده‌های خاورميانه »

آقای علی شریعتی مقدم  نایب رییس هئیت مدیره

«مدیرعامل شرکت نوین زعفران »

آقای دکتر مهدی فهیمی عضو هیئت مدیره

«مدیر موسسه بین المللی طب سنتی اسلامی ایرانیان ماد »

آقای امیرحسین وصالی قمصری عضو و خزانه دار هیئت مدیره

« شرکت ایران گلاب مرغوب»

آقای محمدرضا باستان عضو هیئت مدیره

«مدیرعامل شرکت زردبند»

آقای ایمان رضایی عضو هیئت مدیره

« مدیرعامل شرکت سبزنوش کویر »

آقای حسین خصاف مفرد عضو هیئت مدیره

« مدیرعامل شرکت عطرآگین»

 

آقای سید احسان مصطفوی عضو هیئت مدیره

« مدیرعامل شرکت طلای سرخ گلشید (زعفران مصطفوی) »