اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

آقای دکتر محمدعلی رضایی : رییس هئیت مدیره

آقای علی شریعتی مقدم : نایب رییس

آقای مجید راهب : نایب رییس

آقای محمدرضا فرشچیان

 

آقای علی رمضانی

 

آقای مرتضی ملایی

 

آقای ایمان رضایی

 

آقای دکتر مهدی فهیمی

 

آقای گرجی