مدارک مورد نیاز جهت عضویت

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در اتحادیه
 1. فرم تکمیل شده تقاضای عضویت ( دانلود فرم )
 2. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل یا متقاضی ( در مورد شخصیت های حقوقی )
 3. سه قطعه عکس 3 در 4  از مدیرعامل یا متقاضی
 4. فتوکپی کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 5. فتوکپی اساسنامه شرکت ( در مورد شرکت های متقاضی )
 6. فتوکپی روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت در آن مندرج است ( در مورد شرکتهای متقاضی)
 7. فتوکپی اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری
 8. فتوکپی اجاره نامه محل کار یا فتوکپی ورقه مالکیت
 9. گواهی دو نفر معرفی از اعضای اتحادیه که لااقل سه سال سابقه عضویت اتحادیه را داشته باشند
 10. داشتن حداقل سرمایه ثبت شده ۵ میلیون ریال
 11. واریز مبلغ 40/000/000 ریال بابت حق عضویت هر سال شمسی، به حساب جام بانک ملت شعبه شرکت نفت به نام اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی به شماره حساب 6962414810 ، به شماره شبای IR470 12 000000000 6962414810 . اصل حواله به آدرس اتحادیه ارسال گردد.