مجيد فيض

اطلاعات تماس

نام مدیر :
مجيد فيض


ایمیل :
majidfeiz@yahoo.com


آدرس :
اصفهان خيابان عباس آباد شماره 150 كدپستي 8133764471


تلفن :
32333916-32348266


فاکس :
32337420